Ondersteuning
Ondersteuning
Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

Basisondersteuning

We werken opbrengst- en handelingsgericht. Dit betekent dat we vanuit een veilige schoolomgeving rekening houden met de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.

De verschillende ondersteuningsbehoeften worden door de leerkrachten in kaart gebracht en indien nodig opgenomen in de (groeps)handelingsplannen in Parnassys of HGW-formulieren. Met behulp van de leeropbrengsten maakt de leerkracht een schematisch groepsoverzicht, van waaruit de plannen op drie niveaus worden geschreven. Hierin staat beschreven aan welke doelen de leerkracht in de komende periode met de leerlingen gaat werken en op welke wijze dat plaats vindt. We zijn in staat rekening te houden met verschillen tussen leerlingen op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Ouders zijn op de hoogte wanneer hun kind specifieke ondersteuning krijgt. Periodiek wordt op school gekeken hoe de ontwikkeling van de leerlingen verloopt.

Groepsindeling

Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassysteem. Dat betekent dat de kinderen met dezelfde kalenderleeftijd bij elkaar in de groep zitten. Dit betekent niet dat alle kinderen precies dezelfde stof op precies dezelfde wijze leren. De leerlingen werken na de instructie heel veel individueel en/of in kleine werkgroepjes aan hun opdrachten. Daarbij wordt er veel gedifferentieerd in tempo en aanleg zodat ieder kind zoveel mogelijk in de "zone van naaste ontwikkeling" werkt. De opdrachten zijn aangepast aan het niveau van het kind of het groepje waarin het kind werkt.

Volgen van ontwikkeling

Op de Bernardusschool werken we met methodes. Naast de methodegebonden toetsen volgen wij onze leerlingen met de LOVS toetsen van Cito. De opbrengsten van ons onderwijs analyseren we met het hele team. We bespreken welke aanpak het best werkt en of we deze ook in andere groepen kunnen uitvoeren. De interne begeleider heeft hierin een belangrijke rol. In de besprekingen kijken we gezamenlijk naar de schoolontwikkeling en hoe wij deze, waar nodig, kunnen verbeteren. Om de continuïteit te waarborgen werken wij volgens de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt een plan van aanpak gemaakt en deze wordt met de ouders besproken. We volgen de ondersteuningsroute van samenwerkingsverband Doetinchem. Meer informatie kunt u lezen op: https://www.swvdoetinchem.nl/

Doordat we binnen het team beschikken over diverse vakspecialisten (ICT, rekenspecialist en gedragsspecialist) en deskundigen (Leren en innoveren, coachend innoveren, beeldcoach) is er expertise op school aanwezig.

Intern begeleider

De intern begeleider is de coördinator van de ondersteuning op school. Onze intern begeleider (IB'er) is Hanneke Holtslag. Ouders kunnen met vragen over de ondersteuning van hun kind allereerst bij de leerkracht terecht. Hij of zij blijft te allen tijde het eerste aanspreekpunt. Op verzoek van de leerkracht of in sommige gevallen op verzoek van ouders kan de IB'er ingeschakeld worden. De IB'er coördineert ook de contacten met externe deskundigen. Daarnaast heeft de IB'er regelmatig overleg met een orthopedagoog van PRO8 om specifieke onderwijsbehoeften te bespreken. Wanneer expertise nodig is van buitenaf, bijvoorbeeld voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften zoals o.a. een visuele beperking wordt ook een beroep gedaan op externe deskundigheid.

Ondersteuningsprofiel

Op de website van scholen op de kaart is de laatste versie van het schoolondersteuningsprofiel te vinden.